Powrót na stronę startową

Karol B. Janowski, prof. zw. dr hab.

Najważniejsze publikacje 
Monografie
(poniższe pozycje dostępne w Bibliotece Kongresu USA}:

Polska Partia Socjalistyczna na Dolnym Śląsku w latach1945-1948. Ossolineum, Wrocław 1978;
Czy możliwa jest legalna opozycja polityczna? Dylematy przeobrażeń systemu politycznego w Polsce. Warszawa 1988;
Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-programowych PZPR. PWN, Warszawa 1989;
Przeobrażenia polityczne w Polsce w latach 1988-1992. Próba analizy teoriopolitycznej. Kielce 1992;
Polska 1980-1981. Od euforii do szoku. Wydawnictwo "Adam Marszałek".Toruń 1995;
Polska 1981-1989. Między konfrontacją a porozumieniem. Warszawa 1996;
Polska. Rok 1989. W kręgu refleksji nad zmianą polityczną. Kielce 1998.
Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989). Studium historyczno-politologiczne. Wydawnictwo "Adam Marszałek".Toruń (wyd. I i II) 2003 i 2004.
Kultura polityczna Polaków. Pomiędzy integracją a konfliktem. Wydawnictwo AEH, Warszawa 2020.

Redakcja i opracowanie naukowe:

Stan i perspektywy samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych. Warszawa 1987;
Nowa Konstytucja RP - wartości, jednostka, instytucje. Wydawnictwo "Adam Marszałek".Toruń 1991;
Człowiek i jego środowisko w sytuacji przemian ustrojowych - prawidłowości i dewiacje rozwoju. 1993;
Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej. "Kieleckie Studia Społeczne" nr 2/1995 i 3/1996;
Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy. Wydawnictwo "Adam Marszałek".Toruń 2010.

Artykuły:

From Monopoly to Death-throes: the PZPR in the Processof Political Transformation. (In:) “Democratization in Poland". By G.Sanford.London-New York 1992;
Kultura polityczna społeczeństwa polskiego w dobie transformacji. (W:) Postzimnowojenna Europa. Ku jedności czy nowym podziałom? Red. T.Łoś-Nowak. Wrocław 1995;
Przeobrażenia polityczne w Polsce a transformacja na Wschodzie. (W:) Polska wobec transformacji na Wschodzie. Poznań 1996;
Polski droga demokracji. „Zeszyty Naukowe" WSZiM w Warszawie nr 2/1997;
Demokracja w Polsce. Szanse i zagrożenia. „Przegląd Politologiczny", nr 3-4/1996;
Wnioski z badań nad przeobrażeniami w Polsce. Wyzwania dla teorii polityki i politologii. (W:) Politologia w Polsce. Red. T.Łoś-Nowak. Toruń-Wrocław 1998;
Rok 1989 w Polsce. Nowe formy ekspresji i „gry" politycznej (Próba refleksji nad zachowaniami politycznymi). (W:) Kultura polityczna w Polsce - mity i fakty. Red. M.Kosman. Poznań 1999;
Legislacyjne konsekwencje obrad „okrągłego stołu". „Przegląd Sejmowy. Studia i Materiały" nr 1(30)1999;
Węgry. Rok 1989 (Próba analizy teoriopolitycznej). „Przegląd Politologiczny" nr 1-2/1999;
Płaszczyzny oraz sposoby wyrażania i rozwiązywania konfliktów politycznych w Polsce w 1989 r. (W:) Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. T. I. Red. M. Malikowski i Z. Seręga. Rzeszów 2000;
Między integracją a konfliktem. W kręgu refleksji nad kulturą polityczną Polaków. „Przegląd Politologiczny" nr 3-4/2000;
Opozycja polityczna w Polsce. O naturze przemieszczeń kulturowych. (W:) Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. Red. K.Łabędź, M.Mikałajczyk. Kraków 2001;
Polska polityka zagraniczna w 1989 roku... 10 lat później. (W:) Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej. Red. M.Marczewska-Rytko. Puławy 2001;
Kultura polityczna Polaków. W kręgu refleksji nad przemieszczeniami w stylach uprawiania polityki. (W:) Etyka i polityka. Red. E.M.Marciniak, T.Mołdawa, K.A.Wojtaszczyk. Warszawa 2001;
Kultura polityczna. (W:) Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Podręcznik akademicki. Red. B.Szmulik, M.Żmigrodzki. Lublin 2002.
Polaków kultura polityczna u progu wejścia do UE. „Przegląd Politologiczny” nr 4/2003.
Politologii polskiej przemiany. „Przegląd Politologiczny” nr 3/2003.
Kultura polityczna Polaków a proces globalizacji. „Przegląd Politologiczny” nr 3/2003.
Kultura polityczna Polaków a proces globalizacji. (W:) Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji. Red. J. Rokicki i M. Banaś. Wyd. UJ, Kraków 2004.
Kto rządzi? W kręgu refleksji nad paradygmatem władzy. (W:) Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne). Red. A. Kasińska-Metryka, M. Skawińska. Kielce 2005.
Władzy politycznej przemieszczenia kulturowe. Analiza przypadku polskiego. (W:) Kultura polityczna w Polsce. T. IV, cz. 2, Swoi i obcy. Red. M. Kosman. Poznań 2005.
Idea „przełomu” w polskiej polityce. (W:) Idee – Instytucje – Demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej. Red. L. Rubisz. Wydawnictwo "Adam Marszałek". Toruń 2006.
Miejsce kościoła katolickiego w życiu publicznym RP. „Przegląd Politologiczny" nr 1/2007.
Demokracji polskiej meandry. (W:) Demokracja w dobie globalizacji. T. 2. Aspekty teoretyczne. Red. Małgorzata Domagała i Jan Iwanek. Katowice 2008.
Socjotechniczne aspekty uprawiania polityki w Polsce. (W:) Socjo-technika w polityce – wczoraj i dziś. Red. A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz. Kielce 2009.
Stereotypy w polityce polskiej (Analiza przypadków). „Przegląd Politologiczny” nr 1/2009.
Kulturowe aspekty urzędu prezydenta w RP. „Przegląd Politologiczny” nr 3/2009.
Demokracja w Polsce. Szanse i zagrożenia. Próba analizy teoriopolitycznej. (W:) Demokracja w Polsce i w świecie. Red. S. Zyborowicz. Wydawnictwo "Adam Marszałek". Toruń 2009.

DOROBEK_NAUKOWY.pdf

Artykuły w Internecie: